Tra cứu văn bản


Stt Tên văn bản Ngày ban hành Tải xuống
0 Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh 24/09/2014 Download
1 Quyết định 218 của Bộ chính trị 27/05/2014 Download
2 Quyết định 217 Ban chấp hành Trung ương 27/05/2014 Download
3 Quyết định phê duyệt đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 - 3 hàng năm” 13/03/2014 Download
4 Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 13/03/2014 Download
5 Phê duyệt chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 13/03/2014 Download
6 Quyết định trợ cấp nhà giáo nhỉ hưu tháng 1 17/01/2014 Download
7 3 Văn bản về hiến pháp sửa đổi năm 2013 10/01/2014 Download
8 Nghị định số 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động 17/12/2013 Download
9 KET LUAN SO 80 NGAY 29.7.2010 CUA BAN BI THU 04/12/2013 Download
10 NĐ 191 của Chính phủ quy định về tài chính công đoàn 04/12/2013 Download
11 NGHỊ ĐỊNH 34 -2011 của Chính phủ, VỀ KỶ LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC 18/09/2013 Download
12 Nghị định 79 của chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thông kê 05/08/2013 Download
13 Nghị định 60-CP quy định về thực hiện quy chế dân chủ 25/07/2013 Download
14 Đề cương Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam 22/07/2013 Download
15 Đề án của chính phủ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam 22/07/2013 Download
16 Công văn 690/TTg-KGVX 27/05/2013 Download
17 Quy định về công tác gia đình 14/05/2013 Download
18 Hướng dẫn cơ chế quản lư và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con 14/05/2013 Download
19 Quyết định về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương tŕnh hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương tŕnh mục tiêu quốc gia pḥng, chống tội phạm thành Ban chỉ đạo pḥng, chống tội phạm của Chính phủ 14/05/2013 Download
20 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý 14/05/2013 Download
21 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 14/05/2013 Download