Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐIỆN BIÊN
 
      SỐ 1008 - PHỐ 2 - PHƯỜNG MƯỜNG THANH - THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
      Điện thoại: (0215) 3824 902 - Fax: (0215) 3828 895
      Email: vanphongldlddb@gmail.com
      Website: http://www.congdoandienbien.org.vn
tru so lien doan lao dong tinh dien bien
 
      I. THƯỜNG TRỰC LĐLĐ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 
Tan Minh Long
Chủ tịch
TẨN MINH LONG 
Điện thoại cố định: 0215 3829 695
Điện thoại di động: 0912 445 118
Email:
 tanminhlongvksdb@gmail.com
 
Lau Thi Thanh Huong 03
Phó Chủ tịch Thường trực
LẦU THỊ THANH HƯƠNG
Điện thoại cố định: 0215 3831 104
Điện thoại di động: 0974 107 234
Email:
 
lauhuongmlay@gmail.com
 
Pham Thanh Tung
Phó Chủ tịch
PHẠM THANH TÙNG

Điện thoại cố định: 0215 3824 860
Điện thoại di động: 0912 025 488
Email:
tungnc1977@gmail.com
 
      II. CÁC BAN LĐLĐ TỈNH ĐIỆN BIÊN
      1. Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 5 ban:
      - Ban Tổ chức - Kiểm tra                               
      - Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động
      - Ban Tuyên giáo - Nữ công
      - Ban Tài chính                             
      - Văn phòng.                                     
      2. Biên chế CB, CC, LĐ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh bao gồm:
      Cán bộ bầu cử; cán bộ bổ nhiệm; chuyên viên; nhân viên phục vụ. Thực hiện theo chức danh tiêu chuẩn cán bộ, công chức. Thực hiện chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức và các quy định của Tỉnh uỷ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
      3. Chức năng, nhiệm vụ của Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên
      3.1. Chức năng
      Là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các chủ chương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Tổng Liên đoàn và chức năng của tổ chức Công đoàn; giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ hướng dẫn kiểm tra, tổng kết phong trào công nhân và hoạt động công đoàn
      3.2. Nhiệm vụ
      - Nghiên cứu nắm vững chủ trương, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; các chính sách, chế độ của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ của Công đoàn. Đề xuất với Ban Thường vụ về chủ trương và kế hoạch chỉ đạo thực hiện. Chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thuộc chuyên đề theo yêu cầu của Ban Thường vụ.
      - Giúp Ban Thường vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương công tác đã được BTV, BCH thông qua. Đề nghị khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích.
      - Hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn và theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành.
      4. Chức năng, nhiệm vụ của các Ban:
      4.1. Ban Tổ chức - Kiểm tra:
      - Trưởng ban: Nguyễn Văn Hiền
      ĐT: 0838208709
      Email: 
      Chức năng, nhiệm vụ
      * Công tác Tổ chức
      1. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ; chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS và nghiệp đoàn vững mạnh. 
      2. Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phối hợp với ủy ban kiểm tra thực hiện kiểm tra thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của ban chấp hành, ban thường vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo cán bộ; tổ chức đại hội công đoàn các cấp; phát triển đoàn viên; thành lập CĐCS; xây dựng CĐCS vững mạnh; cấp phát và hướng dẫn sử dụng thẻ đoàn viên. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ.
      3. Thẩm định và trình ban thường vụ các đề án về tổ chức, cán bộ, nhân sự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Đề xuất thẩm tra, xác minh đối với cán bộ công đoàn theo thẩm quyền khi có yêu cầu.
      4. Thực hiện nhiệm vụ do ban thường vụ uỷ quyền: Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các ban, các cấp công đoàn và các đơn vị trực thuộc; dự thảo các quyết định của ban thường vụ về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của công đoàn. Quản lý cán bộ theo phân cấp của cấp uỷ và ban thường vụ, bao gồm các công việc: Quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí, phân công, điều động cán bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ và công tác văn phòng Đảng đoàn; dự thảo các quyết định của ban thường vụ về công tác cán bộ; quản lý công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ. Sơ kết, tổng kết công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo cán bộ.
      5. Giúp ban thường vụ xét duyệt, đề nghị Tổng Liên đoàn tặng thưởng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho cán bộ, đoàn viên. Phối hợp với Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động xét duyệt khen thưởng và đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng các đơn vị trong tổ chức Công đoàn.
      * Công tác kiểm tra, giám sát
      1. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với tổ chức công đoàn cùng cấp và cấp dưới.
      2. Kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý kịp thời khi tổ chức, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn.
      3. Kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và công đoàn cấp dưới theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn.
      4. Giám sát tổ chức công đoàn, ủy viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn cùng cấp và cấp dưới về thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định, quy chế của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước.
      5. Tham mưu, xử lý kỷ luật tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi có vi phạm theo quy định.
      6. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của tổ chức công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật.
      7. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn đối với uỷ viên uỷ ban kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới.
      8. Giúp ủy ban kiểm tra tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

      4.2. Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động:
      - Trưởng ban: Phan Thị Tân
      ĐT : 0985 704 237
      Email: phantan81@gmail.com
      Chức năng, nhiệm vụ
      1. Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến CNVCLĐ.
      2.  Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng pháp luật và văn bản pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ và Công đoàn theo yêu cầu của Tổng LĐLĐ Việt Nam. 
      3. Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động hội nghị cán bộ công chức, đại hội công nhân viên chức, hội nghị người lao động; tổ chức và hoạt động thanh tra nhân dân.
      4. Chủ trì và phối hợp với các ban thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà nước. Tổ chức và phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn. 
      5. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp Luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, Luật Công đoàn. Chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên; hội đồng hoà giải cơ sở; những biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động.
      6. Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về lao động, Luật Công đoàn; về hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm, hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm. Phối hợp với Ban Tổ chức - Kiểm tra tham mưu giúp ban thường vụ về thành lập, nâng cấp, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc có liên quan đến dạy nghề, giới thiệu việc làm, tư vấn pháp luật, hoạt động xã hội từ thiện.  
      7. Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công của tập thể người lao động; hướng dẫn việc thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp…
      8. Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện cơ chế đối thoại, hợp tác tại nơi làm việc; thương lượng tập thể và đối thoại xã hội ở các cấp công đoàn; theo dõi vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

      Văn phòng tư vấn pháp luật (Ban Chính sách  pháp luật và Quan hệ lao động):
      - Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tám
      ĐT :  0826 289 777 - 0215 3827 434
      Email: tamtochuc@gmail.com
      Chức năng, nhiệm vụ: Hướng dẫn các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người lao động và người sử dụng lao động.

      4.3. Ban Tuyên giáo - Nữ công:
      - Trưởng ban: Nguyễn Thị Hải Vân
      ĐT : 0975 971 259 - 0215 3837273
      Email: haivannc@gmail.com
      Chức năng, nhiệm vụ
      1. Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ; tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo công đoàn.
      2. Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác vận động nữ CNVCLĐ; chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ CNVCLĐ; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn. Tham mưu giúp Ban Thường vụ thực hiện chương trình phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh thuộc lĩnh vực Ban phụ trách.
      3. Nghiên cứu, hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền giáo dục về chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn, công tác phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ.
      4. Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp đặc điểm, điều kiện của CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế; năm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVCLĐ.
      5. Giúp Ban Thường vụ, BCH theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung của chuyên mục "Lao động và Công đoàn" phát sóng trên đài phát thanh Truyền hình tỉnh; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn.
      6. Tham mưu, hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; xây dựng nội dung, hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong  CNVCLĐ.
      7. Hướng dẫn các cấp Công đoàn gia tổ chức việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CNVCLĐ.
      8. Tham mưu cho Ban Thường vụ tổ chức biên soạn tài liệu, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ.
      9. Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia hiến máu nhân đạo.
      10. Đề xuất chủ trương về công tác vận động, giáo dục nữ CNVCLĐ.
      11. Tham mưu, đề xuất các hoạt động về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới; công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ - trẻ em và công tác dân số, sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình.
      12. Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề Nữ công của Công đoàn các cấp. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công. Chủ động phối hợp với các ban triển khai, sơ kết, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công. Tổng hợp tình hình nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công báo cáo Ban Thường vụ và Tổng Liên đoàn.

      4.4. Ban Tài chính:
      - Trưởng ban: Nguyễn Thị Thanh Thủy
      ĐT: 0914 318 576 - 0215 3828 366
      Email: nguyenthuyldld@gmail.com
      Chức năng, nhiệm vụ
      1. Tham mưu và giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quản lý tài chính, tài sản Công đoàn, hoạt động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của Công đoàn theo quy định của pháp luật. Giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ ban hành các quy định, hướng dẫn về thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính Công đoàn.
      2. Tham mưu giúp Thường trực về xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch tài chính của cơ quan, đảm bảo cân đối nguồn thu, chi tài chính đáp ứng hoạt động của cơ quan theo đúng chế độ hiện hành của Tổng Liên đoàn và quy định của Nhà nước.
      3. Thực hiện tài chính công khai, các khoản thu, chi do ngân sách được giao bằng văn bản theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
      4. Tham mưu cho Thường trực về quản lý hoạt động kinh tế của Công ty TNHH Du lịch Công đoàn Điện Biên.
      5. Chỉ đạo và hướng dẫn các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc; xây dựng và thực hiện dự toán thu chi ngân sách công đoàn hàng năm; xét duyệt và tổng hợp dự toán hàng năm, quyết toán công đoàn, báo cáo TT LĐLĐ tỉnh .
      6. Thực hiện công tác kế  toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam.
      7. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Tài chính các cấp Công đoàn và các đơn vị trực thuộc.

      4.5. Văn phòng
      Điện thoại: 0215 3824 902
      Fax: 0215 3828 895
      - Chánh văn phòng:  Vũ Thị Hằng
      Điện thoại: 0962 157 779 - 02153 830 318
      Email: namhang79@gmail.com
      Chức năng, nhiệm vụ
      1. Tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp và cơ quan. Tham mưu về tình hình CNVCLĐ và công tác Công đoàn. Trực tiếp quản lý tài sản và phối hợp với các ban đảm bảo phục vụ hoạt động tại cơ quan.
      2. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác. Là đầu mối phối hợp, điều hành chương trình công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, uỷ viên Ban Thường vụ để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Thường vụ.
      3. Là trung tâm thông tin, tổng hợp, tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ. Theo dõi, đôn đốc các cấp Công đoàn thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
      4. Giúp Phó Chủ tịch Thường trực chuẩn bị chương trình, nội dung các cuộc họp BTV, BCH và các cuộc họp của LĐLĐ tỉnh. Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu.
      5. Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực. Bố trí phương tiện đưa đón, nơi ăn ở khách đến công tác.Tổ chức phục vụ các Hội nghị, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự trị an trong cơ quan. Giúp Thủ trưởng cơ quan cùng với Công đoàn tổ chức sơ kết, Tổng kết, Hội nghị CBCC cơ quan.
      6. Tham gia phối hợp với các Ban, đơn vị hữu quan nghiên cứu, tổng hợp tình hình CNVCLĐ; đề xuất một số chủ trương công tác đối với CNVCLĐ và công đoàn. Chủ trì hoặc phối hợp cùng các Ban tham gia xây dựng các văn bản và một số Đề án do Ban Thường vụ giao. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Phối hợp với các ban, đơn vị giúp Ban Thường vụ chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định các chuyên đề công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
      7. Tham mưu cho Thường trực thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của Công đoàn tỉnh; công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan; công tác Thi đua, Khen thưởng (thi đua khen thưởng Khối MTTQ và các đoàn thể tỉnh); Quy chế phối hợp với UBND tỉnh, chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh.
      8. Tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo Đại hội; Nghị quyết BCH, BTV; báo cáo tháng, năm, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất, các văn bản chỉ đạo của Thường trực, BTV; Quy chế làm việc; các diễn văn, bài phát biểu của Thường trực khi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn; chương trình công tác tháng, năm của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh.
      9. Tổ chức tốt việc phục vụ khai thác thông tin, tư liệu và tài liệu lưu trữ theo quy định; chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất phục vụ các Hội nghị BCH, BTV, Hội nghị chuyên đề; các buổi làm việc của các đồng chí Thường trực với các đoàn công tác; theo dõi việc quản lý và sử dụng tài sản; Quản lý phần mềm Hồ sơ công việc.
      10. Tham mưu cho Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện nhiệm vụ giúp xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 182/QĐ-UBND, ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh về việc Phân công nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn.
      11. Phối hợp với Ban Tổ chức và Công đoàn cơ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu chủ trương và tổ chức thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ, chính sách, chăm sóc sức khỏe của cán bộ, công chức, người LĐ trong cơ quan.
      12. Là đầu mối quan hệ giữa Văn phòng với các Ban chuyên môn trong cơ quan, Công đoàn các cấp, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn.
Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1094 | lượt tải:313

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2676 | lượt tải:1193

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2139 | lượt tải:1030

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 5003 | lượt tải:2510

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 15637 | lượt tải:9673

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6060 | lượt tải:3581

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 5035 | lượt tải:2125

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 3030 | lượt tải:1186

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1961 | lượt tải:287

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1385 | lượt tải:278
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay8,755
  • Tháng hiện tại233,288
  • Tổng lượt truy cập14,871,011
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây