Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Mường Chà: Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Công Đoàn, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ hai - 04/04/2022 05:28
Để lãnh đạo, tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 24/03/2022, Huyện ủy Mường Chà ban hành Chỉ thị số 12- CT/HU về lãnh đạo Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Mường Chà lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Nội dung Chỉ thị yêu cầu:
      1. Các cấp ủy, tổ chức đảng: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, trọng tâm là: Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị số 10-CT/HU, ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện Mường Chà trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân các dân tộc trong huyện về vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn viên và người lao động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, trình độ, kỹ năng, nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật, kỷ luật lao động cho đoàn viên và người lao động. 
      Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức công đoàn các cấp chuẩn bị chu đáo nội dung tổ chức đại hội: Báo cáo trình đại hội cần tập trung đánh giá đúng thực trạng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, khẳng định kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, bám sát thực tiễn và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, các chương trình hành động của huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết đại hội cấp mình; chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội công đoàn cơ sở, Đại hội Công đoàn huyện Mường Chà lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 
      Lãnh đạo công tác chuẩn bị nhân sự đại hội công đoàn các cấp đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt công đoàn khoá mới phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, quan tâm những đồng chí trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, am hiểu tình hình đoàn viên, người lao động; có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. 
      2. UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc huyện tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại, kịp thời giải đáp những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn. Chỉ đạo chính quyền các cấp chủ động phối hợp, hỗ trợ về kinh phí, đảm bảo các điều kiện cần thiết để công đoàn các cấp trong huyện tổ chức thành công đại hội, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ, theo kế hoạch đề ra. 
      3. Liên đoàn Lao động huyện Chỉ đạo công đoàn cơ sở trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 10-CT/HU, ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy. Tiếp tục nêu cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của huyện ủy ban hành trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của giai cấp công nhân. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển đoàn viên trong lực lượng người lao động; chủ động thành lập tổ chức công đoàn trong các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp tư nhân theo nghị quyết của huyện và kế hoạch của tổ chức công đoàn. 
      Chỉ đạo, triển khai kế hoạch đại hội công đoàn các cấp trong huyện phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự báo cáo cấp ủy cùng cấp và công đoàn cấp trên trực tiếp; chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cơ sở để rút kinh nghiệm. Xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, Đại hội công đoàn huyện lần thứ XI, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII, đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh. 
      Lãnh đạo công đoàn các cấp phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, có nhiều đề tài, sáng kiến chào mừng đại hội; chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 
      Chuẩn bị nội dung văn kiện, Đề án nhân sự Đại hội Công đoàn huyện Mường Chà lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định. 
      Đại hội công đoàn cơ sở hoàn thành trước 20/5/2023, Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 hoàn thành trước 31/7/2023.
      4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên về đại hội công đoàn các cấp, vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong đời sống xã hội; phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn chuẩn bị và tổ chức đại hội đảm bảo trang trọng, hiệu quả, đúng tiến độ. 
      5. Ban Tổ chức huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận thẩm định Đề án nhân sự Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 -2028 đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng và Liên đoàn Lao động tỉnh; báo cáo Thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy theo quy định. 
      6. Ban Tuyên giáo huyện ủy chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo, định hướng dư luận trước, trong và sau đại hội công đoàn cơ sở, Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; tăng cường công tác tuyên truyền về đại hội tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. 
      7. Ban Dân vận huyện ủy chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động và các cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này./. 


 
Vũ Hữu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 977 | lượt tải:285

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2496 | lượt tải:1131

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2002 | lượt tải:995

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 4796 | lượt tải:2453

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 14446 | lượt tải:9144

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 5719 | lượt tải:3360

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 4546 | lượt tải:1888

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 2714 | lượt tải:1062

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1803 | lượt tải:280

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1260 | lượt tải:270
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay5,891
  • Tháng hiện tại267,217
  • Tổng lượt truy cập14,515,352
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây