Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn tỉnh Điện Biên thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

Thứ ba - 18/08/2020 06:03
Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, chúng ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội.
      Để đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp đổi mới, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh " đặt cho Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm vụ hết sức nặng nề, trong đó phải xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ Trung ương đến cơ sở là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. Vì vậy đòi hỏi mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị nói chung và tổ chức Công đoàn nói riêng phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đây là yêu cầu tất yếu khách quan, mà yêu cầu đặt ra đối với tổ chức Công đoàn là: mọi nội dung hoạt động phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, từ lợi ích của đông đảo CNVCLĐ. Mọi phương thức hoạt động phải thu hút được đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia. Nói cách khác, Công đoàn từ người lao động,vì người lao động và do người lao động.
      Nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác Công đoàn, nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là trách nhiệm của cả hệ thống tổ chức Công đoàn. Song trước hết phải là trách nhiệm của Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

 
34 NÂNG CAO HQ HĐ CĐ TỈNH
Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2023 giữa Công đoàn Ngành Y tế và các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố.

      Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, đẩy mạnh CNH, HĐH, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế. Đứng trước yêu cầu khách quan đó, tổ chức Công đoàn cần phải đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng được yêu cầu nhiệm  vụ trong sự nghiệp cách mạng mới. Vấn đề đang đặt ra là trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế Quốc tế, khi Việt Nam gia nhập WTO đã đưa đến sự tăng nhanh số lượng lao động, tăng nhanh các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong các thành phần kinh tế. Hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới làm tăng cơ hội để lao động nước ta tiếp cận trực tiếp với nền sản xuất hiện đại, trình độ và kinh nghiệm quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh tiên tiến, góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng, tác phong lao động, kiến thức tổ chức, quản lý của người lao động. Song cùng với những điều kiện thuận lợi, còn nhiều những khó khăn, thách thức. Sự phát triển nhanh của kinh tế thị trường đã xuất hiện nhiều bất cập, sự mất cân đối, bất bình đẳng về thu nhập dẫn tới phân hoá xã hội; với chính sách mở cửa nền kinh tế và khuyến khích các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trở nên thiếu ổn định, người lao động thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đứng trước nhiều rủi ro hơn. Nguy cơ bị mất việc làm, bị đối xử bất công đã xuất hiện. Thoả ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh không được tôn trọng. Việc tổ chức thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh gặp rất nhiều khó khăn, quyền và lợi ích của người lao động chưa được đảm bảo. Hoạt động Công đoàn trong các đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức cơ quan hành chính sự nghiệp đã và đang bộc lộ những yếu kém, đoàn viên Công đoàn chưa thực sự gắn bó với tổ chức của mình.
      Đó là vấn đề chung đang đặt ra đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Nguyên nhân của vấn đề thì có rất nhiều, nhưng nguyên nhân cơ bản là do bản thân tổ chức Công đoàn chậm đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nên nhiều lúc, nhiều nơi, tổ chức Công đoàn chưa thực sự trở thành người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động và đoàn viên công đoàn.
      Để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp cách mạng mới, Công đoàn các cấp phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đổi mới về công tác cán bộ để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn khi đất nước hội nhập ngày càng sâu hơn vào nền kinh tế thị trường. Xuất phát từ yêu cầu khách quan đó, đổi mới đó, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi Công đoàn cơ sở là vấn đề cấp thiết. Trong tình hình chung đó, Công đoàn tỉnh Điện Biên cũng cần phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong giai đoạn hiện nay để phát huy hơn nữa sức mạnh của đội ngũ CNVCLĐ trong tỉnh. Các hoạt động phải hướng vào việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý cơ quan, doanh nghiệp; giáo dục nâng cao ý thức chính trị, pháp luật;  kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, đoàn viên để góp phần thực hiện tốt kế hoạch công tác của mỗi cơ quan, doanh nghiệp; nhiệm vụ chính trị của địa phương, với phương châm hành động: Xây đựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn của tỉnh thật sự vững mạnh. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CNVCLD góp phần thực hiện thắng lợi CNH, HĐH đất nước. Nhận thức được tính cấp thiết đó, với trách nhiệm của cán bộ làm công tác Công đoàn,  việc "Nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức Công đoàn thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa" là nội dung hết sức quan trọng. chính vì vậy công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Công đoàn của tỉnh cần tập trung:
      Công đoàn các cấp cần sâu sát cơ sở, nắm chắc đối tượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn nhằm tập hợp đông đảo CNVCLĐ và đoàn viên tham gia tích cực vào các hoạt động của Công đoàn.
      Chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, đại hội Công đoàn các cấp, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến CNVCLĐ. Duy trì và đẩy mạnh tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Bám sát các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn để phát động phong trào thi đua. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ; kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn và thực hiện Nghị quyết, chương trình công tác của Công đoàn cấp trên. Luôn tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy trong việc thực hiện các chủ trương công tác Công đoàn. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan quản lý cùng cấp và các cơ quan chức năng để tổ chức có hiệu quả các mặt công tác, bổ sung và điều chỉnh quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn và chính quyền đồng cấp nhằm củng cố và nâng cao trách nhiệm phối hợp để hoạt động có hiệu quả. Chú trọng xây dựng điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng, định kỳ tiến hành kiểm điểm sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời khen thưởng kịp thời những cán bộ đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề, tranh thủ sự lãnh đạo và phối hợp của các ngành, các cấp để thực hiện công tác trọng tâm. Thường xuyên kiểm tra giúp đỡ hướng dẫn cơ sở khắc phục tình trạng "hành chính hoá" hoạt động Công đoàn. Gần gũi sâu sát với hoàn cảnh tâm tư, nguyện vọng tình cảm của đoàn viên để từ đó tham gia đề xuất kiến nghị với các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc xây dựng và thực hiện chế độ chính sách liên quan đến CNVCLĐ. Tập trung xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, phát huy lính năng động, sáng tạo và quyền chủ động của Công đoàn cơ sở, đồng thời Công đoàn phải tập hợp được trí tuệ, sức mạnh của đông đảo đoàn viên CNVCLĐ.
      Với Sự quyết tâm, với truyền thống cách mạng quê hương, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực vượt mọi khó khăn của cán bộ Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ trong , cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, các cấp Công đoàn tỉnh Điện Biên nhất định sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh Điện Biên nói chung và Công đoàn Việt Nam nói chung ngày càng vững mạnh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh ,xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.


 
Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Điện Biên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1093 | lượt tải:312

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2675 | lượt tải:1192

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2138 | lượt tải:1029

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 5002 | lượt tải:2510

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 15632 | lượt tải:9670

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6058 | lượt tải:3580

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 5033 | lượt tải:2124

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 3029 | lượt tải:1186

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1961 | lượt tải:287

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1385 | lượt tải:278
Thống kê
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay8,755
  • Tháng hiện tại232,956
  • Tổng lượt truy cập14,870,679
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây