Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn trên địa bàn huyện Mường Chà trong tình hình mới

Thứ ba - 11/01/2022 05:37
Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, ngày 24/12/2021 Huyện ủy Mường Chà đã ban hành Chỉ Thị số 10- CT/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn trên địa bàn huyện Mường Chà trong tình hình mới. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:
      - Tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư khóa XII Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. 
      - Phổ biến, quán triệt nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp trong huyện về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong công cuộc đổi mới của huyện. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đối với hoạt động của; quan tâm hơn nữa đến tổ chức công đoàn, đoàn viên, người lao động.
      - Cấp ủy thường xuyên phối hợp với công đoàn cấp trên trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ và hoạt động công đoàn cấp mình; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Định kỳ hàng năm và khi cần thiết, Ban Thường vụ hoặc cấp ủy làm việc với Ban Chấp hành Công doàn cùng cấp để nắm tình hình hoạt động, chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ thời gian tiếp theo; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của đoàn viên, người lao động. Kịp thời cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và Chỉ thị này để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tiễn cơ quan, đơn vị cấp mình.
      * Uỷ ban nhân dân huyện tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện:
      Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, thực hiện có hiệu quả các chính sách pháp luật liên quan đến: Điều kiện lao động của người lao động, hoạt động công đoàn. Rà soát cơ chế, chính sách của nhà nước và của tỉnh về lao động, việc làm, điều chỉnh, bổ sung, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách mới nhằm bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/HU, ngày 09/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển nguồn nhân lực đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
      * Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện: nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới nội dung hoạt động phù hợp với đối tượng người lao động. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài nhà nước, làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Phối hợp với Trung tâm Chính trị thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong huyện. 
      Tham mưu chỉ đạo công đoàn các cấp, thường xuyên củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức công đoàn cơ sở theo nhiệm vụ của huyện và Liên đoàn lao động tỉnh; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền đồng cấp và người sử dụng lao động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết và kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Phòng ngừa, ngăn chặn việc lôi kéo, kích động người lao động đình công trái pháp luật, gây rối, làm mất an ninh, trật tự. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài chính, tài sản công đoàn, ưu tiên nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động. Tăng cường các biện pháp thu kinh phí công đoàn và khuyến khích xã hội hóa nguồn lực để thực tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong các cấp công đoàn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm nhũng vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. Tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích; quan tâm đến cán bộ công đoàn cơ sở, tập thể và người lao động trực tiếp; chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả.
      * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội huyện: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các cấp hội trực thuộc và các đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến đoàn viên, người lao động như: Chế độ tiền lương, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động.
      * Ban Tổ chức Huyện ủy: Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện chủ động tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức, bộ máy cán bộ đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phối hợp tham mưu sát nhập, rút gọn tổ chức công đoàn các trường học phù hợp với sự lãnh đạo của cấp ủy và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; xây đựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
      * Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm văn hóa - Truyền thanh, truyền hình đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên, người sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn.
      * Ban Dân vận Huyện ủy: Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả theo quy định./.


 
Vũ Hữu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1165 | lượt tải:324

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2764 | lượt tải:1205

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2228 | lượt tải:1044

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 5098 | lượt tải:2547

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 16030 | lượt tải:9831

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6286 | lượt tải:3679

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 5327 | lượt tải:2228

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 3171 | lượt tải:1226

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 2034 | lượt tải:292

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1445 | lượt tải:285
Thống kê
  • Đang truy cập33
  • Hôm nay5,894
  • Tháng hiện tại174,128
  • Tổng lượt truy cập15,094,185
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây